Seratus Tokoh Islam

570 � 623 Muhammad bin Abdullah - Rasulullah

573 � 634 Abu Bakar Ash Shiddiq - Khalifah 1

592 � 644 Umar bin al-Khatab - Khalifah 2

576 � 656 Usman bin Affan - Khalifah 3

600 � 661 Ali bin Abi Thalib - Khalifah 4

Wafat � 641 Khalid bin al-Walid - Panglima Perang Pasukan Islam

575 � 664 Amr bin Ash - Penakluk & Gubernur Mesir

600 � 680 Muawiyyah - Khalifah 1 Ummayah

620 � 673 Ziyad bin Abih - Gubernur Kufah - Basrah

646 � 705 Abdul Malik bin Marwan - Khalifah 5 Ummayah

661 � 714 Al-Hajjaj bin Yusuf - Gubernur Hijaz

640 � 715 Musa bin Nushayr - Penguasa Maroko & Andalusia

669 � 715 Qutaybah bin Muslim - Panglima Perang � Gubernur Irak

699 � 767 Abu Hanifah al-Nu'man - Imam Mazhab Hanafi

712 � 775 Al-Manshur al-Abbasi - Khalifah Utama Abasiyah

712 � 796 Imam Malik - Imam Mazhab Maliki � Al-Muwatta

Wafat � 791 Al-Khalil bin Ahmad - Ahli Nahwu

761 � 793 Sibawayh - Ahli Nahwu / Murid

752 � 804 Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani - Penulis Hukum

721 � 815 Jabir bin Hayyan - Pakar Kimia

747 � 815 Abu Nawas - Sastra

767 � 820 Imam Asy-Syafei - Imam Mazhab Syafei - Al Umm

747 � 823 Al-Waqidi - Sejarah

786 � 833 Al-Ma'mun - Khalifah

780 � 848 Muhammad bin Musa al-Khawarizmi - Algoritma

780 � 855 Ahmad bin Hanbal - Imam Mazhab Hanbali - Al Musnad

776 � 869 Al-Jahizh - Sastra

810 � 870 Al-Bukhari - Ulama Hadits

817 � 880 Imam Muslim - Ulama Hadits

801 � 873 Ya'qub bin Ishaq al-Kindi - Filsafat

835 � 883 Ahmad bin Thulun - Pemakmur Mesir

Wafat � 887 Abbas bin Farnas - Orang bijak Andalusia

828 � 889 Ibn Qutaybah - Kadi / Ilmuwan

Wafat � 895 Abu Hanifah al-Dinawari - Sejarah

Wafat � 910 Al-Junayd - Sufi Bagdad

Hukum Mati � 921 Al-Hallaj - Sufi Khurasan

839 � 923 Muhammad bin Jarir at-Thabari - Ulama tafsir

858 � 925 Abu Bakar ar-Razi - Dokter

859 � 929 Al-Battani - Astronomi

873 � 935 Abu Hasan al-Asy'ari - Ahlus Sunah Wal Jamaah

870 � 950 Al-Farabi - Filosof Rasionalis

Wafat � 956 Al-Mas'udi - Sejarah

891 � 961 Abdurrahman al-Nashir - Kalifah

915 � 965 Al-Mutanabbi

897 � 967 Abu al-Faraj al-Isfahani - Penulis

940 � 998 Abu al-Wafa al-Bawzajani - Ilmu pasti

948 - 1000 Muhammad bin Ahmad al-Maqdisi - Geografi

940 � 1020 Al-Firdawsi - Sastrawan

923 � 1032 Abu Hayyan at-Tawhidi - Sastrawan Filsuf

Wafat � 1030 Miskawayh - Sejarah

980 � 1037 Ibnu Siena - Kedokteran - asy-Syifa & al-Qonun

965 � 1039 Ibnu al-Haytsam - Ilmu alam

973 � 1048 Al-Biruni - Sejarah

937 � 1057 Abu al-Ala al-Ma'arri - Penyair

994 � 1064 Ibnu Hazm - Prosa

1018 � 1092 Nizham al-Mulk - Administrasi

1058 � 1111 Al-Ghazali - Teolog Islam - Ihya ulumuddin

1054 � 1122 Al-Hariri - Sastra Bahasa

1038 � 1123 Umar al-Khayyam - Ilmu pasti & Sastra

1100 � 1166 Al-Idrisi - Ilmu bumi dan Falaq

1105 � 1185 Ibn Thufayl - Filsuf Kedokteran dll

1138 � 1193 Shalahuddin al-Ayyubi - Sultan kurdi

1126 � 1198 Ibn-Rusyd - Filsafat Kedokteran dll

1135 � 1217 Ibn Jubair - Pengembara

1179 � 1229 Yaqut al-Hamawi - Ensiklopedi geografi

1160 � 1233 Izzuddin bin al-Atsir - Sejarah

1165 � 1240 Muhyiddin bin Arabi - Sufi

1207 � 1273 Jalaluddin ar-Rumi - Penyair Sufi

1201 � 1274 Nashiruddin at-Thusi - Astronom

Wafat � 1277 Al-Zahir Beybres - Panglima Perang

1211 � 1282 Ibn Khallikan - Sastrawan Saljuk

1210 � 1288 Ibn al-Nafis - Dokter & Penulis

Wafat 1291 Sa'di asy-Syirazi - Penyair

1263 � 1328 Ibn Taimiyyah & Ibn Qoyyim al-Jauziyyah

1304 � 1369 Ibn Batutah - Pengembara

1313 � 1374 Ibn al-Khathib - Penyair Kedokteran dll

1320 � 1390 Hafizh al-Syirazi - Penyair

1332 � 1406 Ibn Khaldun - Ilmu sosial & sejarah

1364 � 1442 Al-Maqrizi - Sejarah

1429 � 1481 Sultan Muhammad II al-Fatih - Penakluk Constantin

1414 � 1492 Abdurrahman al-Jami - Penyair Sufi

1445 � 1505 Jalaluddin as-Suyuthi - Ulama besar

1542 � 1605 Akbar - Sultan Moghul india

1571 � 1629 Syah Abbas 1 al-akbar Syeh syafawiyyah - Iran

1703 � 1791 Muhammad bin Abd al-Wahhab - Gerakan Wahabbi

1753 � 1825 Al-Jabarti - Sejarah

1769 � 1849 Muhammad Ali - Pembaharu Mesir

1801 � 1873 Rifa'ah al-Thahthawi - Pembaharu Mesir

1808 � 1883 Abd al-Qodir al-Jazairi - Al jazair

1822 � 1884 Madhat Padya - Pembaharu Politik

1822 � 1890 Khayruddin al-Tunisi - Daulah Usmaniah Tunisia

1838 � 1897 Jamaluddin al-Afgani - Penulis & Orator

1817 � 1898 Sayid Ahmad Khan - Pembaharu India

1845 � 1905 Muhammad Abduh - Ulama Pembaharu Mesir

1899 � 1937 Abdurrauf Fithrah - Penulis Pembaharu

1880 � 1938 Kamal Ataturk - Bapak Negara Turki

1890 � 1946 Ahmad Kasrawi - Pemikir Iran

Lahir - 1918 Ahmad deedat - Kristologi

Lahir - 1926 Yusuf Qordawi - Ulama - Fatwa

Lahir - 1956 Harun Yahya - Ilmuwan Islam
Share on :

0 comments:

Post a Comment

 
© Copyright Tokoh Ternama All Rights Reserved.