Zainab binti Khuzaimah

Nama lengkapnya Zainab binti Khuzaimah bin Harist bin Abdillah bin Amru bin Abdi Manaf bin Hilal bin Amir binSha'shaah al-Hilaliyah. Ibunya bernama Hindun binti Auf bin Harist bin Hamathah. Beliau termasuk dari keluarga yang disegani. Lahir tahun ke 13 sebelum kenabian. Sejak masa jahiliyah sebelum masuk Islam Beliau sudah terkenal dengan gelar Ummul Masakin (ibu orang-orang miskin). Zainab binti Khuzaimah termasuk kelompok orang pertama masuk Islam dari kalangan wanita. Yang mendorong masuk Islam adalah akal dan pikirannya yang baik, menolak syirik dan penyembahan berhala.Rasulullah menikahi beliau karena ingin melindungi dan meringankan beban kehidupan yang dialaminya. Hati Rasulullah mejadi luluh melihat beliau menjanda, sementara sejak kecil beliau dikenal kelemah lembutannya terhadap orang miskin. Zainab menikah dan hidup bersama dengan Rasulullah tidak lebih dari semasa satu tahun dan meninggal di usia relatuf masih muda kurang dari 30 tahun, ketika Nabi masih hidup pada tahun 1 H. Rasulullah sendiri menshalatkannya dan Zainab lah yang pertama kali dimakamkan di Baqi
Share on :

0 comments:

Post a Comment

 
© Copyright Tokoh Ternama All Rights Reserved.